Декларация

Аз долуподписания/ата
………………………………………………………………………, с адрес
…………………………………………………………………………………,
телефон ………………………… като родител/настойник и от името на двамата родители и/или лично.

(невярното се зачертава)

ДЕКЛАРИРАМ, че

Давам съгласието си, …………………………………………………………………………, роден/а на ……………………………………………… да бъде картотекиран/а като състезател по тенис към ТК Авеню, гр. Бургас

Дата ………………

Декларатор: ……………………………………………….
………………………………………………